banner

Evaluering

Evaluering på Markusskolen finder sted på flere områder.

Løbende evaluering

Til daglig er der en løbende dialog mellem lærerne og den enkelte elev om deres indsats og niveau. I det omfang lærerne/klasselæreren finder det nødvendigt, kontaktes hjemmet. Ligeledes forventer skolen også, at forældrene tager kontakt til lærerne/skolen, når dette måtte være påkrævet.

Interval og årlig evaluering

  • Forældresamtaler: En gang årligt afholdes der forældresamtaler på skolen, hvor dansk- og matematiklæreren orienterer forældrene om elevens udbytte af undervisningen, elevens trivsel og udvikling. Elevsamtalerne er fremadrettede, og der opstilles mål for, hvad den enkelte elev skal arbejde med i den kommende periode.
  • Hjemmebesøg: Klasselæreren i 0. og 1. Klasse aflægger hjemmet et besøg, hvor alt vedrørende elevens skolegang drøftes i uformelle rammer.
  • Elevsamtaler: Midtvejs i skoleåret har klasselæreren afsat en dag til individuelle samtaler. Disse samtaler danner baggrund for elevernes arbejde i den kommende periode.
  • Elevplaner: Elevplaner udarbejdes af de enkelte klasseteams og udleveres én gang årligt i forbindelse med skolehjemsamtalerne.
  • Nationale test: Eleverne deltager i de nationale test udarbejdet af ministeriet for Børn og Unge. Standpunktskarakterer: Elever i 6. til 9. klasse får to gange årligt udleveret standpunktskarakterer som udtrykker elevens faglige standpunkt. Karaktererne gives efter 7-trinsskalaen der anvendes ved Folkeskolens afsluttende prøver.
  • Folkeskolens afsluttende prøver: Skolen udfærdiger et afgangsbevis for elever, der forlader skolen efter 9. klasse. Afgangsbeviset indeholder elevens standpunktskarakterer, prøvekarakter, udtalelse og/eller en karakter for den obligatoriske projektopgave, hvis eleven ønsker det.

Andre evalueringer

  • Motorisk opmærksomhed: Børn har forskellige motoriske færdigheder ved skolestart. Derfor laver skolens motorikvejleder og børnehaveklasselærer et fælles forløb først på skoleåret for at afdække behovet for ekstra motorisk træning. Denne grovmotoriske træning vil efterfølgende blive varetaget af skolens motorikvejleder, evt. i samarbejde med den tilknyttede fysioterapeut fra PPR.
  • Tekst- og staveprøve: For at følge elevernes læse- og staveudvikling samt deres læseforståelse tager vi forskellige tests i løbet af deres skolegang. Prøverne er følgende: IL-Basis tages i 0. klasse. OS-prøverne (ord stillelæsning) tages i første og anden klasse. ST-prøver (staveprøver) tages på anden, fjerde og sjette klassetrin. SL-prøverne (sætningslæsning) tages på tredje og fjerde klassetrin. LÆS 5 på femte årgang og TL-prøverne (tekstlæsning) tages på sjette og syvende klassetrin.
  • Uddannelsessamtaler: Fra 6. klasse er der særlig fokus på eleverne og deres uddannelsesvalg efter 9. klasse. Bl.a. er der personlige samtaler med skolens UU vejleder, hvor relevante forhold drøftes.

Markusskolen er en kristen friskole, som lægger stor vægt på både den faglige og den menneskelige udvikling.

Læs mere om vores værdigrundlag