banner

Evaluering

Evaluering på Markusskolen finder sted på mange områder. Der arbejdes kontinuerligt på at udvikle evalueringsmetoder, der er med til, at eleverne får det størst mulige udbytte af undervisningen på skolen. 

Løbende evaluering

Til daglig er der en løbende dialog mellem lærerne og den enkelte elev om deres indsats og niveau. I det omfang lærerne/klasselæreren finder det nødvendigt, kontaktes hjemmet. Ligeledes forventer skolen også, at forældrene tager kontakt til lærerne/skolen, når dette måtte være påkrævet.

Interval og årlig evaluering

 • Forældremøder: Der afholdes et årligt forældremøde i hver klasse. Her orienteres forældrene om klassens faglige og sociale udvikling. Vigtige fokuspunkter drøftes på mødet. Aftalerne på forældremødet følges op af klasselæreren, som orienterer forældrene via forældreintra. 
 • Forældresamtaler: En gang årligt afholdes der forældresamtaler på skolen, hvor dansk- og matematiklæreren orienterer forældrene om elevens udbytte af undervisningen, elevens trivsel og udvikling. Elevsamtalerne er fremadrettede, og der opstilles mål for, hvad den enkelte elev skal arbejde med i den kommende periode.
 • Hjemmebesøg: Klasselæreren i 0. og 1. Klasse aflægger hjemmet et besøg, hvor alt vedrørende elevens skolegang drøftes i uformelle rammer.
 • Elevsamtaler: Midtvejs i skoleåret har klasselæreren afsat en dag til individuelle samtaler. Disse samtaler danner baggrund for elevernes arbejde i den kommende periode.
 • De nationale overgangstest: Eleverne deltager i de nationale overgangstest udarbejdet af ministeriet for Børn og Unge.
 • Standpunktskarakterer: Elever i 6. til 9. klasse får to gange årligt udleveret standpunktskarakterer som udtrykker elevens faglige standpunkt. Karaktererne gives efter 7-trinsskalaen der anvendes ved Folkeskolens afsluttende prøver.
 • Folkeskolens afsluttende prøver: Skolen udfærdiger et afgangsbevis for elever, der forlader skolen efter 9. klasse. Afgangsbeviset indeholder elevens standpunktskarakterer, prøvekarakter, udtalelse og/eller en karakter for den obligatoriske projektopgave, hvis eleven ønsker det.
 • Ekstern tilsyn: Skolens valgte tilsynsførende aflægger besøg hos alle lærere og i alle klasser 1 - 2 gange årligt. På baggrund af tilsynsbesøg samt samtaler med lærere og skoleleder udarbejder den tilsynsførende en rapport, som lægges på skolens hjemmeside. Ledelsen beslutter herefter, hvordan der pædagogisk og fagligt følges op på den tilsynsførendes observationer. 

Andre evalueringer

 • Motorisk opmærksomhed: Børn har forskellige motoriske færdigheder ved skolestart. Derfor laver skolens motorikvejleder og børnehaveklasselærer et fælles forløb først på skoleåret for at afdække behovet for ekstra motorisk træning. Denne grovmotoriske træning vil efterfølgende blive varetaget af skolens motorikvejleder, evt. i samarbejde med den tilknyttede fysioterapeut fra PPR.
 • Tekst- og staveprøve: For at følge elevernes læse- og staveudvikling samt deres læseforståelse tager vi forskellige tests i løbet af deres skolegang. Prøverne er følgende: IL-Basis tages i 0. klasse. OS-prøverne (ord stillelæsning) tages i første og anden klasse. ST-prøver (staveprøver) tages i anden til ottende klasse. SL-prøverne (sætningslæsning) tages på tredje og fjerde klassetrin. LÆS 5 på femte årgang og TL-prøverne (tekstlæsning) tages på sjette og syvende klassetrin.
 • Uddannelsessamtaler: Fra 6. klasse er der særlig fokus på eleverne og deres uddannelsesvalg efter 9. klasse. Bl.a. er der personlige samtaler med skolens UU vejleder, hvor relevante forhold drøftes.
 • Undervisningsmiljøvurdering: Vurderingen foretages hvert 3. år blandt elever i 4. - 9. klasse. Eleverne udfylder et elektronisk spørgeskema, hvor der arbejdes med det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. På baggrund af undersøgelsens resultater udarbejdes der en handlingsplan for den videre indsats. 
 • Pædagogisk Enhed: Skolen har et tæt samarbejde med kommunens pædagogiske enhed. Der afholdes TVÆRS-møder med skolepsykologen samt andre relevante ressourcepersoner hver 14. dag. Her arbejdes med elevernes faglige og trivselsmæssige udfordringer, og der evalueres efterfølgende på de indsatser, der er aftalt. Evalueringen foretages ud fra SMTTE-modellen. 

Markusskolen er en kristen friskole, som lægger stor vægt på både den faglige og den menneskelige udvikling.

Læs mere om vores værdigrundlag